POLITYKA PRYWATNOŚCI, ZWROTY ORAZ REGULAMIN SKLEPU

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wstęp

Acephala Monika Kędziora z siedzibą w Warszawie przy al. 3 Maja 14/94 (dalej: „Acephala”) dba o kwestie związane z polityką prywatności. Dane, które od Was zbieramy, są przechowywane w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), ale mogą również być przekazywane i przetwarzane w kraju poza EOG. W przypadku transferów poza EOG, Acephala użyje standardowych klauzul umownych i tarczy prywatności.

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób będziemy wykorzystywać wszelkie dane osobowe, które otrzymamy od Was.

Przetwarzanie danych osobowych

Acephala przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Do prowadzenia strony internetowej Acephala stosuje wymagane środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Acephala danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia konta uniemożliwi jego założenia, w celu zrealizowania zamówienia uniemożliwi jego realizację, a brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uniemożliwi naszą komunikację z Wami. Informujemy Was, iż wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Przysługuje Wam prawo każdorazowo zwrócić się do nas o uzyskanie:

1. informacji o tym, czy Wasze dane są przetwarzane, oraz innych informacji w szczególności o naruszeniu ochrony danych Waszych danych;
2. dostępu do Waszych danych;
3. sprostowania Waszych danych;
4. bycia zapomnianym (usunięcia danych z serwisu);
5. ograniczenia przetwarzania Waszych danych;
6. przenoszenia Waszych danych;
7. sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych;
8. niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu)

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Acephala. Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Użytkowników, w tym przechowywanie czy analizowanie na potrzeby usług strony serwisu acephalafashion.com. Dane osobowe Klientów nie będą sprzedawane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Cele przetwarzania

Acephala przetwarza dane osobowe Użytkowników, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line, co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

– zarejestrowania się na stronie acephalafashion.com
– zrealizowania umowy sprzedaży

Ponadto, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas Acephala przetwarza Twoje dane w celach marketingowych.

Używamy Google Analytics i jeżeli wyrazisz na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane w celach analitycznych.

Komu udostępniamy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe udostępniamy operatorom pocztowym i kurierom w zakresie doręczania przesyłek, bankom i podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, świadczącym na rzecz administratora usługi prawne oraz księgowe oraz innym podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 29 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

Newsletter

Klienci mają możliwość subskrybowania naszego newslettera (obsługiwany jest on z wykorzystaniem narzędzi stworzonych przez zespół MailChimp – mailchimp.com, które spełniają wymagania dotyczące administrowaniem danymi osobowymi – „RODO”.), poprzez podanie adresu e-mail, imienia, nazwiska i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowych. Poprzez newslettera informujemy Was o naszych najnowszych ofertach. Możecie w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając e-maila na adres: studio@acephalafashion.com

Konto Klienta

Podczas zakładania konta Klienta prosimy o podanie następujących danych Klienta: imię, nazwisko, adres e-mail. Prosimy Was również o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia konta, obsługi i realizacji zamówień.

Cookies

Strona sklepu internetowego używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc.) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.

Informacja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Termin przechowywania danych

Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak to jest konieczne, abyśmy mogli wykonać nasze usługi lub tak długo jak wymagać będą tego przepisy prawa. Następnie twoje dane osobowe zostaną usunięte. Nie możemy usunąć danych użytkownika, gdy istnieje wymóg przechowywania danych (przepisy podatkowe, księgowe) lub gdy istnieją inne podstawy prawne do przechowywania danych, takie jak trwający stosunek umowny.

Prawo do informacji i odwołania zgody na przetwarzanie danych

Możesz zwrócić się do nas w drodze pisemnej lub e-mailem o udzielenie bezpłatnych informacji dotyczących danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Acephala. Możesz również cofnąć swoją wcześniejszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i domagać się usunięcia Twoich danych osobowych. Podejmiemy wówczas działania niezbędne w celu niezwłocznego i nieodpłatnego zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych i ich usunięcia z naszych baz o ile jest to możliwe. W takim przypadku skontaktuj się z nami pod adresem: studio@acephalafashion.com lub listownie na adres: Acephala Concept Store, al. 3 Maja 14, 00-381 Warszawa

Ponadto informujemy Cię, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

—–

 

ZWROTY

Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru).
Dokument ten jest częścią Regulaminu i korzysta z zawartych tam definicji.

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik). Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru oświadczenia (w formie wiadomości email na adres: studio@acephalafashion.com) o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży, co Sprzedawca potwierdzi, przesyłając do Konsumenta potwierdzenie przyjęcia rezygnacji.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór znajduję się w punkcie 14 niniejszego dokumentu.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Obowiązki Konsumenta

5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił (złożył oświadczenie o odstąpieniu) od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
7. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, tzn. Towar nie może nosić śladów używania, musi być czysty, z oryginalnie wszytymi metkami, pozbawiony zapachu np. perfum.

Obowiązki Sprzedawcy

9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
12. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.
13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).
14. WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Do: Acephala Monika Kędziora

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:
Nazwa i numer ewidencyjny Towaru
Data zawarcia Umowy oraz data odbioru
Imię i nazwisko/Nazwa Konsumenta
Adres Konsumenta
Data

 

—–

 

REGULAMIN SKLEPU

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

W skrócie

Niniejszy Sklep – acephalafashion.com oraz jego podstrony – administrowane są przez Acephala Monika Kędziora z siedzibą w Warszawie, adres: al. 3 Maja 14/94, 00-381 Warszawa, NIP: 789-170-85-07 dalej zwaną Acephala. Określenia “my”, “nas”, “nasz” oraz “Administrator” odnoszą się do działalności prowadzonej przez firmę Acephala. Acephala obsługuję niniejszy Sklep oraz odpowiada za umieszczane w nim informacje, usługi oraz produkty dostępne dla Kupującego po zaakceptowaniu treści Regulaminu, Polityki prywatności oraz Regulaminu zwrotów.

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując od nas produkt lub usługę korzystasz z naszego serwisu i zgadzasz się na warunki zawarte w “Regulaminie” oraz w dokumentach do których Regulamin odnosi. Warunki zawarte w regulaminie odnoszą się do wszystkich użytkowników Serwisu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu. Odwiedzając lub korzystając z niniejszej Strony, akceptujesz warunki zawarte w Regulaminie. Jeżeli nie akceptujesz treści Regulaminu, odwiedzanie Strony oraz korzystanie z zawartych na niej usług nie jest dozwolone.

Załączone zdjęcia wykonane są wg najwyższych standardów, jednakże nie możemy zagwarantować, że kolor widziany na Państwa monitorze odpowiada w 100% kolorowi produktu.

Nie możemy zagwarantować, iż w momencie składania zamówienia, wszystkie wystawione rzeczy są dostępne. Jeśli nastąpi taka sytuacja, niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem mailowo.

Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe i oryginalne, często wykonywane ręcznie.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Serwisu;
1.2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
1.3. Konto (Konto Klienta) – funkcjonalność Serwisu, w ramach której Klient po dokonaniu rejestracji ma możliwość korzystać z Usług Sklepu bez konieczności wprowadzania każdorazowo swoich danych osobowych, a także ma dostęp do historii Zamówień oraz innych danych i funkcjonalności niedostępnych niezalogowanym (nie posiadającym Konta) Klientom;
1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług oraz zawierania Umów sprzedaży na odległość w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
niniejszy Regulamin, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
1.5. Rejestracja – dobrowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana w oparciu o przedstawione Klientowi komunikaty oraz w oparciu o podane przez Klienta dane, w tym dane osobowe, z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu;
1.6. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem acephalafashion.com za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, zawierać Umowy sprzedaży na odległość, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
1.7. Strona – Usługodawca lub Klient;
1.8. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
1.9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem na odległość w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
1.10. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
1.11. Usługodawca (także „Sprzedawca”) – firmę Acephala Monika Kędziora, NIP: 789-170-85-07
1.12. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
1.13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w przedmiocie zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży określające istotne postanowienia tej umowy
(wyszczególnione w podsumowaniu Zamówienia – w szczególności rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży, terminy, cenę, sposób oraz koszt dostawy), stanowiące ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Podstawowe obowiązki Stron

1. Każda ze Stron umowy sprzedaży zobowiązana jest do spełnienia swojego świadczenia, tj. do wykonania zawartej Umowy sprzedaży.
2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu i Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru lub Usługi wolnych od wad.
4. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (w opisie Towaru, w podsumowaniu lub potwierdzeniu Zamówienia wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).

Zamówienia

1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy skutecznie złożyć Zamówienie, tj. dokonać na stronie internetowej Sklepu wyboru Towaru, zalogować się na Konto Klienta albo podać niezbędne dane do założenia Konta Klienta albo skorzystać z zakupu jednorazowego bez zakładania Konta klienta poprzez podanie danych, które są wymagane przez Sprzedawcę podczas składania Zamówienia oraz złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.
3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia i skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, a także potwierdzenie, że Konsument wie, iż Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
4. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży.
5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności oraz danych teleadresowych Klienta.

Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

(Sposób spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę)
1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają należny podatek VAT.
2.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, organizowania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Zmiana warunków realizacji zamówienia, w tym ceny, nie może nastąpić po złożeniu zamówienia przez Klienta.
2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są podczas procesu składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

3.a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata) – Bank Zachodni WBK 40 1090 2851 0000 0001 2974 7464
3.b) za pośrednictwem serwisu PayPal – płatność online oraz kartą kredytową/debetową (udostępnianie przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.).
3.c) za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – płatność przelewem bankowym  (udostępnianie przez PPRO Financial Ltd).
4. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 7 dni roboczych (w dniach poniedziałek – piątek, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt państwowych), chyba że Sprzedawca uzgodnił z Klientem inny dogodny dla Klienta termin dostawy przekraczający 7 dni roboczych. Sprzedawca dokłada starań, aby towar został wydany Klientowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W takim wypadku przed potwierdzeniem zamówienia tj. przyjęciem go do realizacji, Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta o przewidywanym terminie dostawy i ustali, czy Klient podtrzymuje swoje zamówienie.
5.Brak otrzymania płatności na rachunek Usługodawcy w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie, jak również wybrać inną formę płatności.
6. Zamówienia w ramach RP są dostarczane za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej S.A. Istnieje możliwość wysyłki za granicę.
7.Chwilą wydania towaru jest moment odbioru towaru od przewoźnika. Dowodem wydania towaru jest dokument wydania lub list przewozowy podpisany przez Klienta.

Odbiór przesyłki

8. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugeruje się, aby Konsument sprawdził przesyłkę, a przynajmniej jej zewnętrzny stan.
9. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 791 kodeksu cywilnego wskutek zapłaty należności przewoźnika i przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko przewoźnikowi wynikające z umowy przewozu (w tym dotyczące odpowiedzialności za uszkodzenia). Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych uszkodzeń przesyłki, jeżeli odbiorca w ciągu tygodnia od chwili przyjęcia przesyłki zawiadomił o nich przewoźnika.
10. W związku z powyższymi zapisami w ust.7 sugerujemy, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego opakowania przesyłki lub innego, widocznego z zewnątrz uszkodzenia zażądać od przewoźnika spisania protokołu wskazującego na uszkodzenia. Sugerujemy także, aby każdorazowo sprawdzić zawartość przesyłki i w przypadku stwierdzenia:
1.1) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
1.2) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Umowy sprzedaży,
Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.
11. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
12. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
13. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi.

Paragony i faktury VAT

Do każdego zakupionego w Sklepie towaru dołączany jest oryginalny paragon lub faktura VAT. W przypadku gdy Klient na etapie rejestracji lub składania zamówienia nie podał numeru NIP, a wskazał że żąda wystawienia faktury, faktura może go nie zawierać. Na żądanie Klienta Sklep uzupełni treść faktury o podany przez Klienta numer NIP.

Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Obowiązki Konsumenta

5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił (złożył oświadczenie o odstąpieniu) od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
7. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Obowiązki Sprzedawcy

9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
12. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.
13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy.

Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje i procedura reklamacyjna)

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.
3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie lub pocztą e-mail na adres Sprzedawcy.
4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć Sprzedawcy wadliwy Towar.
5. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Konsumenta. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Towaru (rachunek/faktura). W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.
6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
b) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
7. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
8. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący (Klient nie będący Konsumentem) traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
9. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.
10. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi. Konsument traci uprawnienie do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, przysługujące mu na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z Konta Klienta) jest zawierana na czas nieokreślony.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, przy czym Sprzedawca może wypowiedzieć umowę zawartą z Konsumentem tylko z ważnych przyczyn.
3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu po bezskutecznym wezwaniu Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
1.1. przedstawienie asortymentu Sklepu,
1.2. możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym możliwość zawierania Umów sprzedaży na odległość,
1.3. możliwość korzystania z Konta Klienta,
2. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową, która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Sklep nie odpowiada za sposób funkcjonowania serwisu na urządzeniu Klienta.

Sądowe rozstrzyganie sporów

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgadza z decyzją Sprzedawcy, może on zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25) tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 1219)
2. Skorzystanie z mediacji lub rozstrzygnięcia w sądzie polubownym jest możliwe tylko i wyłącznie po:
2.1. zakończeniu procesu reklamacyjnego (w pierwszej kolejności należy złożyć reklamację do Sprzedawcy), oraz
2.2. wyrażeniu przez obie strony zgody na takie postępowanie

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Do Umowy sprzedaży Towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
2. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
3. Wszystkie nowe funkcje oraz narzędzia dodane do Sklepu, automatycznie podlegają zapisom zawartym w Regulaminie.
4. Na Stronie zawsze znajduję się najbardziej aktualna wersja Regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia części lub całości niniejszego Regulaminu poprzez umieszczenie go na Stronie. To na użytkowniku Serwisu spoczywa obowiązek zapoznania się z bieżącą wersją Regulaminu. Odwiedzanie Strony oraz korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na treść zawartą w Regulaminie. Zmiana Regulaminu może się odbyć przy zachowaniu warunków określonych w art. 3841 kodeksu cywilnego.
5. Prawa do wszelkich treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, a w szczególności prawa autorskie do zdjęć, opisów Towarów, nazwa Sklepu, znaki towarowe przysługujące Usługodawcy oraz producentom Towarów, wchodzące w skład Sklepu elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy, a naruszenie ww. praw podlega odpowiedzialności karnej, w tym obarczone jest sankcją pozbawienia wolności.

 

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookies i Google Analytics, w celu analizowania ruchu na stronach i w Internecie oraz w celu optymalizacji naszych usług.

 

Tutaj znajdziesz więcej szczegółów na ten temat.

 

Pozostając na stronie wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie tych technologii.